תקנון
כללי
 1. אתר האינטרנט א. עומר (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י א.עומר פתרונות עבודה בגובה בע”מ, ח.פ. 515354132 (להלן: “א. עומר”), משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת ציוד מקצועי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: “מכירות”).
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין א. עומר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר. בין שהינם תחת ניהולה של א. עומר ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
אודות המכירות
 1. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).
 2. חשוב לציין: לכל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים יש להוסיף מע”מ על פי דין.
 3. א. עומר תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי א. עומר וניתן יהיה לראות את ההזמנה באיזור האישי באתר עם סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
 4. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל א. עומר. הרישום שנרשם במחשבי א. עומר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
 6. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי ו/ או הבנק יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של א. עומר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה או להסדיר את התשלום באמצעים אחרים דוגמת העברה בנקאית. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה  א. עומר זכאית לבטל את ההזמנה.
 8. יובהר כי א. עומר עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת א. עומר מוצר שרכשת באתר התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה ולאחר שזמן האספקה עבר, אנשי השירות של א. עומר יצרו עימך קשר ויידעו אותך בדבר. במקרה זה, תהא רשאית א. עומר להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-א. עומר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי א. עומר בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
 9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.  
שיטת המכירה
 1. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
 2. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
 3. במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג א. עומר לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
מועד המכירה
 1. במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
 2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים המוצעים למכירה, רשאית א. עומר על פי שיקול דעתה לשנות ו/או לבטל את המכירה בכל עת וללא הודעה מראש.
אספקת/הובלת המוצרים
 1. א. עומר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. א. עומר תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. א. עומר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית כמפורט להלן.
 3. דע: א. עומר עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 5. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, א. עומר תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
 6. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 7. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מא. עומר.  במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של א. עומר. איסוף המוצר חייב להתבצע תוך זמן סביר מיום אישור ההזמנה. רוכש המוצר שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, א. עומר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף “ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה” לתקנון זה.
 8. בעת אספקת המוצר, רשאית א. עומר ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 9. במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
 10. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את א. עומר בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את א. עומר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולא. עומר לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי א. עומר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
 11. דמי משלוח:
 • דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
 • במכירה בתשלומים רשאית  א. עומר ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון 
 • הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות.
 • מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
 • קיימים מוצרים אשר נמצאים במלאי אך אינם נמצאים בנקודת האיסוף העצמי ויש צורך להביא אותם אל נקודת האיסוף ולכן האיסוף העצמי יתאפשר לאחר 7 ימי עסקים.
שירות לקוחות
 1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר- אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של א. עומר, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.
 2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של א. עומר בדרכים המופיעות בדף “צור קשר” באתר. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
כשרות להשתמש באתר
 1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי, המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא א. עומר, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
 • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בא. עומר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
מדיניות פרטיות
 1. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לא. עומר הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של א. עומר. בשימושו באתר, המשתמש מאשר לא. עומר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת א. עומר.
 2. מעבר לשימוש הנ”ל א. עומר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. א. עומר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 3. א. עומר  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, א. עומר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של א. עומר.
 4. לתשומת ליבך: במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
 5. א. עומר מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-א. עומר, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל מ-א. עומר.
 6. דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
 7. לתשומת ליבך: לא. עומר אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני א. עומר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
 8. א. עומר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 9. א. עומר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” –  קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של א. עומר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך – על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: * ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 3. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לא. עומר בלבד, באמצעות פקס ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של א. עומר בכתובת המופיעה בדף “צור קשר” באתר.
 4. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר א. עומר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות א. עומר שבו נמסר לו הנכס.
 5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: זכור, על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית א. עומר לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
 6. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר א. עומר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 7. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לא. עומר במקום עסקה, על חשבון מבצע הפעולה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי א. עומר, יהיו א. עומר ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.                
 8. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של א. עומר לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 9. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל.
 10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו-א. עומר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי א. עומר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 11. א. עומר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 • אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
 • אם יתברר לא. עומר כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.
אחריות בגין מוצרים
 1. א. עומר מאפשרת ללקוח לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים של מיטב המותגים המובילים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת א. עומר אינה היצרן של המוצר עצמו שיש בדעת הלקוח לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, א. עומר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על תקינותם של המוצרים המוצעים ומסופקים באתר, לרבות לאחריות בגינם ו/או תיקונם, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים נמסרו לא. עומר ע”י הספקים ו/או היצרנים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים ו/או היצרנים.
 2. עם זאת, יובהר כי א. עומר עושה מאמצים לשתף פעולה עם יצרנים ו/או ספקים אמינים ובעלי מוניטין. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל א. עומר במאמצים סבירים ומקובלים אל מול היצרנים ו/או הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.
 3. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את א. עומר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. א. עומר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 5. מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הרלוונטיות של תקנון זה, א. עומר לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לא. עומר ו/או ספקיה, ינקטו א. עומר ו/או ספקיה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה. בכפוף להוראות הרלוונטיות בתקנון זה, במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, ו/או בהתאם לאמור ובכפוף להוראות הרלוונטיות של תקנון זה.
 6. א. עומר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
אחריות כללית בגין פעילות האתר
 1. השירות בא. עומר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי א. עומר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 2. א. עומר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, א. עומר הינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, א. עומר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלגלוש באתר ו/או לבצע רכישה של מוצרים ו/או כל פעולה אחרת בקשר לאתר.
 3. א. עומר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מלקוחות האתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 4. א. עומר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 5. א. עומר אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
תנאים נוספים
 1. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של א. עומר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן א. עומר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 2. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י א. עומר.
 3. רישומי המחשב של א. עומר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
שונות
 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בתל-אביב – יפו.
 2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך  25.01.2021 וניתן לשינוי בכל עת ע”י א. עומר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
קנייה מהנה,
צוות א.עומר פתרונות עבודה בגובה בע”מ